"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)


Malý kurs Bible
Bible je Boží dopis jeho ztraceným dětem

 "Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti."
(Izajáš 41,10)


Hebrejský termín "šalom" ("pokoj") podle biblických badatelů nejlépe vystihuje biblické pojetí zdraví. Naznačuje stav, ve kterém jsou plně uspokojeny všechny potřeby člověka.

Mezi nejzákladnější potřeby člověka patří vědomí vlastní identity - znát odpověď na otázky typu KDO jsem, ODKUD přicházím

a KAM jdu? Je skutečně cílem mého života hrob? A je-li zde i jiná možnost, mohu nějak ovlivnit konečný cíl svého života? Je mi dán k dispozici nějaký zdroj síly a pomoci, abych šanci, kterou jsem narozením získal, nepromarnil? Mnoho lidí je přesvědčeno, že právě Bible zná uspokojivou odpověď na každou z těchto otázek.


"Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku."
(Ž 119,105; Bible ek.)

Existuje jediná spolehlivá metoda, jak si ověřit, je-li tomu tak. Poctivě se seznámit přímo s Biblí. Nejen číst knihy o Bibli - ať už ze strany jejích příznivců, či nepřátel, ale nezaujatě se seznámit přímo s ní.

Proč by měl v tak závažné otázce, jako je volba věčného života, nebo jeho odmítnutí, rozhodovat za mne někdo jiný než já sám? Proč nevyužít tak úžasný dar, jako je dar svobodné volby?


"A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?"
(Mar.12,24; Bible kr.)

Kéž tento malý, laický kurz Bible (autor těchto stránek je řadový křesťan, ne profesionální teolog) - přes veškeré chyby a nedostatky - pomůže alespoň někomu k probuzení zájmu o světový bestseller, kterým Bible bezesporu je.

Jedna z hlavních zásad objektivního studia je sledování kontextu celé Bible. Nestavět nějaké teorie na vytrženém úseku z určité části Bible. Je zřejmé, že k porozumění celkovému kontextu je třeba mnohem více

času, než lacině převzít již hotovou teorii z nějaké jiné knihy. Je to náročnější obzvláště s ohledem na velký objem informací, které v Bibli nacházíme. Proto hlavním účelem tohoto kurzu je usnadnit (urychlit) seznámení se s kontextem k několika vybraným tématům, která jsou uvedena v levém sloupci na této stránce. Proto zde budete nacházet i hodně citací z Bible, kde se k danému tématu Bible vyjadřuje. Doporučujeme číst témata zhruba v daném pořadí.


" Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha."
(1.Kor.6,19-20; Bible ek.)

Pokud má Bible pravdu - a věří tomu jak prostí lidé, tak největší intelektuálové - pokud se tedy Boží plán záchrany lidstva v dohledné době ukončí, potom Bible opravdu obsahuje ty nejvzácnější a nejdůležitější informace pro

každého z nás. Bylo by rozumné neověřit si, zda je tomu tak? Hodit to celé jen tak za hlavu? Odmítnout obrazně řečeno ten největší poklad jen proto, že se nabízí zdarma? Odpovědět si už musí každý sám.


"Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu."
(Iz.41,13)

"Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"
(Ježíš
Luk 18,8)
"Ale jak je psáno:´Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´"
(1 Kor.2,9)


Hospodin jak bohatýr
se vyrazit už chystá,
svou horlivost jak bojovník rozněcuje,
pozvedá bojový křik...
Byl jsem příliš dlouho zticha,
mlčel jsem, přemáhal se,
zakřičím...

(Izajáš 42,13.14)
"Tělesné zmrtvýchvstání Kristovo je jednou z nejlépe dosvědčených událostí v dějinách lidstva."
(J.Ambrose Fleming, anglický elektrotechnik a fyzik)

"Známe-li Boha, aniž jsme poznali svou bídu, dojdeme k pýše. Známe-li svou bídu, aniž jsme poznali Boha, dojdeme k zoufalství. Poznáme-li Ježíše Krista, dojdeme do pravého středu, neboť v něm nacházíme i Boha i svou bídu."
(B. Pascal, francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.)

"Stavební prvky živých bytostí nejsou slabým lidským dílem, ale nejjemnějším mistrovským dílem, které bylo realizováno podle zásad Božské kvantové mechaniky."
Erwin Schrödinger, slavný rakouský fyzik, laureát Nobelovy ceny, zakladatel vlnové mechaniky

"Nikdy jsem nepopíral jsoucnost Boží. Jsem přesvědčen, že vývojová teorie a víra se nemohou navzájem vylučovat. Není možné dokázat, ba ani pochopit, že by velkolepý a nekonečně krásný vesmír právě tak jako člověk vznikl náhodou. To je podle mého názoru hlavní důkaz o existenci Boží."
(Charles Robert Darwin, britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie)

"Nestačí jen přijímat pravdu teoreticky, nestačí pouze vyznávat Krista a zapsat své jméno do seznamu členů církve... Žádné vyznání nám není nic platné, pokud se Kristus neprojevuje v našich skutcích spravedlnosti. To je projev pravého obrácení."
(Ellen Gould Whiteová, Perly moudrosti, str.160)

Náhodný citát z Bible - pro dnešek a pro TebeCož takhle zdravý selský rozum?
(Lidský mozek či nejvýkonnější počítač - mohli vzniknout náhodou?)
(z programu Worship Letovice)


(www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24#t=21)


                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu