"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)

Malý kurz Bible
Biblické pojetí zdraví


Spojené nádoby

1.Mojž. 43,23: "Ale on řekl: "Upokojte se, nic se nebojte...."

Šalom lakem - hebrejský termín pro "pokoj vám", "upokojte se" (ekum.), znamená "mějte se dobře", "mír". Šalom se používá jako formule pozdravu a označuje ve Starém zákoně nejen nepřítomnost války, ale stav blaha, ve kterém se nachází člověk i příroda.
(www.iencyklopedie.cz/salom/)

Hebrejský termín "šalom" podle biblických badatelů nejlépe vystihuje biblické pojetí zdraví. Naznačuje stav, ve kterém jsou plně uspokojeny všechny potřeby člověka. Zdraví jako "šalom" bylo původním stavem lidí po stvoření - v ráji. Člověk byl zdráv a v pohodě v prostředí, které žádným způsobem tento stav pohody a bezpečí nenarušovalo. Zdraví z pohledu Bible je tedy mnohem víc než jen fyzické blaho; je to stav pohody a vyváženosti v oblasti tělesné, duševní (psychika), duchovní a sociální.


O Pánu Ježíši čteme, že prospíval právě v těchto 4 oblastech - duševní, tělesné, duchovní a sociální:

Luk 2,52: (kralic.) "A Ježíš prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí."

Luk 2,52: (ekum.) "A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem."

Čtyři důležité - klíčové rozměry, čtyři dimenze, které definují naše zdraví. To potvrzuje moderní věda. Jsou to spojené nádoby; když nám to z jedné uniká, strádají i ostatní. A naopak, když posilujeme jednu, posilujeme i ty ostatní. Satan to ví; jemu je jedno, kde nás naruší, na kterou oblast zaútočí. Proto už 140 roků máme tento citát od Ellen G. Whiteové (1827-1915):

"Mozkové nervy, které komunikují s celým systémem, jsou jediným médiem, přes který mohou nebesa komunikovat s člověkem a ovlivňovat jeho nejvnitřnější život."

V době autorky (EGW) tomu citátu nikdo nerozuměl, vč. proroka EGW. Dnes to potvrzuje lékařská věda. Satan tomu také rozumí - proto je jeho útok nasměrován na frontální část mozkového laloku. Abychom rozmýšleli o všem jiném, jen ne o Beránku Božím - o Pánu Ježíši.
Současné výzkumy objevují pravdu, kterou již tisíciletí konstatuje Bible: lidské bytosti tvoří jednotný celek. To, co obvykle dělíme na tělesnou, mentální, společenskou a duchovní část, spolu navzájem souvisí a je neoddělitelné. Náš duchovní stav má vliv na naši tělesnou kondici a naopak. To, co má vliv na jednu stránku naší existence, se dotýká i všech ostatních. Jsme nedělitelný celek.

Co teprve nedávno objevila lékařská věda, nám Bible říká už více jak dva tisíce let:
Přísl. 17,22: "Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti."

Např. badatelé Dr.Lee S.Berk z univerzity v Loma Lindě a Dr.William F.Fry ze Stanfordské univerzity řízenými výzkumy zjistili, že šťastný a radostný smích vytváří měřitelné změny v imunitním systému člověka (Loma Linda Scope, červenec - srpen 1992, str.55).

Můžeme tak vlastně pomoci tělu v boji s nemocí tím, že budeme šťastní. Tato a další studie ukazují, jak úzce mysl a tělo spolupracují.

Např. zajímavý je zde výrok Pána Ježíše:
Luk 21,34: "Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past."
Obžerství je zde problém především "srdce", ne žaludku.

Také ústy apoštola Jana Boží slovo projevuje zájem nejen o naše duševno, ale i o tělesné zdraví:
3.list Janův 2: "Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši."
Nebo slovy ap.Pavla:
1.Kor 10,31: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží."
Nesmíme zapomínat, že náš duchovní život souvisí s tělesným životem. Náš mozek (tj. tělo) je sídlem duchovního i duševního života.

Boží slovo nás vede k zodpovědnému životu i v oblasti tělesné. Proto v něm nacházíme řadu moudrých rad a pokynů, podle kterých můžeme sestavit program zdravého životního stylu. Účeleme této dispozice je se s těmito radami ve stručnosti seznámit.Přísl. 3,7-8: "Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem."

Jde o to, abychom nebyli otroky přetechnizovanosti na jedné straně, nebo pudů na straně druhé, ale abychom byli korunou Božího stvoření - či-li pány planety a především sebe. Naše zdraví a duševní pohoda závisí na našem respektování Božích zákonů. Nejen mravního zákona, ale i zdravotních a přírodních zákonů.

Zde si můžeme stručně vyjmenovat osm Bohem daných pomocníků - principů pro naše zdraví:

SLUNCE, VODA, VZDUCH, POHYB, ODPOČINEK, STRAVOVÁNÍ, STŘÍDMOST, DŮVĚRA V BOHA.

Častější návštěvník těchto stránek zde jistě rozpoznává nasměrování k holistickému zdravotnímu programu Newstart, vytvořenému věřícími lékaři, jak je o něm zmínka na titulní stránce. Podrobněji se můžete s tímto
programem seznámit kliknutím na odkazy ve skupině
Newstart
Naše zdraví je do značné míry závislé na vyváženosti a střídmosti v respektování zákonitostí všech těchto osmi oblastí.

DŮVĚRA V BOHA - důvěra v Boží vedení svým významem zaujímá primerní postavení. Kde je tato důvěra, tam je radost - a radost (veselé srdce) je důležitým stimulátorem i našeho tělesného zdraví.

Lila K


Význam Božího slova

Mat 4,4: On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"

Bez jídla nemůžeš dlouho žít. Tak i z Ducha svatého

Lila K
znovuzrozený člověk pro svůj nový duchovní život nutně potřebuje duchovní pokrm - Boží slovo.

Důležitá rada:

Ž 1,1-2: "Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci."

Vyhýbej se všemu, co odvádí od biblické etiky - mravnosti. Je velmi důležité správně volit, v jakém společenství lidí trávíme svůj volný čas. Nezapomeň, že ne vše, co 21.století za kulturu považuje, kulturou je.

Vyhledávej a prodlévej v prostředí biblicky kladných vlivů. To se týká především našich myšlenek (viz Filip 4,8). Naše myšlenky předchází naše skutky. Tyto kladné vlivy je třeba přijímat. Tvoří základ pro duševní pohodu a tím pro naše zdraví.


Stravování

Dnes už nejen Bible, ale i věda varuje před výživou moderního člověka. Nejde jen o hnojiva a chemickou úpravu potravin. Dnešní člověk jí příliš mnoho masa, všechno se vaří, příliš mnoho cukru, soli, kořenění, dále alkohol, tabák, drogy, ... to je přínos civilizace.

Zajímavý příklad "přínosu civilizace" můžeme vidět ze zprávy Dr. Mikkela Hindheda:

Obyvatelé landronských ostrovů žili až do r.1620, kdy Španělé tyto ostrovy objevili, v dobré víře, že jsou jediným národem na světě. Neznali nic z toho, co civilizovaní lidé považují za nepostradatelné. Neznali oheň a bylo velmi nesnadné navyknout je na jeho používání. Nikdy je ani nenapadlo, že by mohli jíst zvířata. Ořechy, ovoce, zelenina, v přirozeném syrovém stavu, byly jejich jedinými potravinami. Přitom měli nádhernou stavbu těla, velkou sílu (snadno si poradili s břemeny 250 kg), neznali nemoci, umírali bez sešlosti věkem a dožívali se sto i více let. A dr.Hindhede říká: "Ano, před 3 stoletími bylo na Landronech více než sto tisíc zdravých, silných lidí, kteří nevěděli, co je to nemoc. Nyní je tam devět tisíc zdegenerovaných sešlých lidí, kteří zřídka přežívají čtyřicet let. Dobrý příklad prokletí civilizace!"
(http://www.dio.sk/pdefka/lecive_pokrmy_biokucharka.pdf)
První jídelníček - od Boha

1.Moj 1,29: "Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm."

Vidíme, že původní jídelníček byl vegetářský - to byla ideální strava daná Bohem.
Teprve po potopě, kdy byla vegetace zničena, povoluje Bůh maso jako náhradní stravu.

Podle poznatků současné vědy je nejvhodnější složení stravy v poměru 80% zásadotvorné ku 20% kyselinotvorné. Tento poměr má jedině ovoce a zelenina. Ovšem pozor - vařením se mění znaménko!

Ideální podmínky existovaly do potopy. Země byla obklopena vodním obalem (při potopě spadl na zem), který vytvářel jakýsi "skleníkový efekt" a ideální podmínky pro bujnou vegetaci. Do potopy vlastně na zemi nepršelo, k závlaze bohatě stačila vysoká vlhkost vzduchu a vydatná rosa. (Možná i proto se předpotopním lidem zdálo Noeho varování před potopou neuvěřitelné.)


Situace po potopě.

Po potopě nastala změna. Vegetace byla zničena a Bůh povoluje náhradní stravu. Ujasněme si - bylo to povolení náhradního řešení pro konkrétní podmínky. Takové podmínky existují někdy i dnes - např. v Grónsku.

1.Moj 9,3-4: "Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst."

Jíst krev nedoporučuje ani dnešní medicína. Bible však neposkytuje žádný důvod k tomu, abychom odmítali transfúzi krve.

Opravdu "každý" pohybující se živočich byl povolen k jídlu? Jedině pokud bychom přestali respektovat celkový biblický kontext, čímž bychom Bibli zdegradovali na pouhý výtvor lidských pověstí a bájí. Z kontextu je jasné, že tím "každý" je míněn "každý určený k jídlu",
konkrétně maso jen "čistých" zvířat.

Jeden známý vzpomínal na jejich kozu, která prý z předložené kytice všelijakých různých bylin vyžrala jen a pouze to, co obvykle žrala. Ani koza nežrala všechno - byl jí dán instinkt. A jsou přece i jedovaté rostliny a jedovaté ryby...

Rozdělení zvířat na čistá a nečistá bylo lidem známé.

1.Moj 7,1-2: " I řekl Hospodin Noemu: "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí."

Obětovali jen z čistých zvířat. A jen čistá mohli jíst - proto jich bylo zachováno více než nečistých.


Rozdělení zvířat na čistá a nečistá.

Viz 3.Mojž. 11.kapitola.

Čistá HOVADA (verše 3-8.26)- rozpoznávací znak: "rozdělená (rozpolcená) kopyta" a současně "přežvykování". Tímto je vyloučen z jídelníčku vepř, králík, zajíc, kůň, aj. Čistá je kráva, koza, ovce, aj.

Čisté RYBY (verše 9-12)- znak: musí mít současně "ploutve a šupiny". U nás v podstatě všechno kromě sumce a úhoře.

PTACTVO (verše 13-19) - nečisté je zde konkrétně vyjmenováno (např. dravci). Většina běžně konzumovaných ptáků je čistá - např. slepice, husa, kachna, aj.

Dále - vše, co chodí na TLAPÁCH, je nečisté. To znamená psi, kočky, šelmy. (verš 27)

Různí PLAZOVÉ a všelijaká HAVĚŤ jsou nečisté. (verše 29.30.41.42)

Bůh jasně označil čisté živočichy. Až na pár výjimek (vepř, králík, zajíc) většina lidí u nás nečistá zvířata stejně nejí. Ovšem z vepře, kterého Bůh nedoporučuje, si lidé udělali největší pochoutku.

Proč Bůh učinil tato opatření?

Nemusíme plně chápat, ale důvěřujeme našemu nebeskému Otci. On nás stvořil, on ví, co je pro nás dobré a co ne. (Který řidič nerespektuje návod výrobce a používá např. technický benzin, aby ušetřil?)

I nečistá zvířata mají své opodstatnění. Mnozí z nich např.
tvoří jakousi zdravotní hlídku přírody - živí se zdechlinami (vepř, hyena, sup, dravci, úhoř, rak, aj.)

Např. VEPŘ - je nejraději na hnoji, sežere zdechliny i výkaly - je to jakási živá kanalizace, živý hrob.

Dr.A.Fišerová píše v knize "Žena lékařkou" na str.299: "Vepřové maso a jeho požívání je příčinou rakoviny. Pravověrní Židé a Mohamedáni rakovinu téměř neznají."

Lékařská věda dnes potvrzuje mnohé biblické rady jako moudré. Vepřové maso skrývá v sobě nebezpečí různých nemocí (téměř všechny diety je vylučují).

Lékaři zvláště varují před nebezpečím trichinosy. Je to nemoc způsobená trichinou neboli svalovcem, jehož larvy se usazují ve svalech vepře. Bylo vypočteno, že v 1/2 kg vepřového masa může být obsaženo až 85 tisíc těchto cizopasníků.

Bůh - největší lékař - dává svým dítkám dobré rady. I matka ví, co je dobré pro dítě a nedá mu všechno to, co by chtělo!Nejčastější námitky

1) "Čisté a nečisté" bylo židovské zřízení
Zde je jednoduchá odpověď:
1.Moj 7,1-2: "I řekl Hospodin Noemu: "...Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech..."
Noe žil dlouho před tím, než se narodil první Žid...

2) P.Ježíš to nerespektoval
K tomu se uvádí text
Mat 15,11: "Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."

Důležitá je otázka - o co ale šlo? Zde máme typickou ukázku, jak je důležité sledovat kontext:
Mat 15,2: "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!
Vidíme, že nešlo o rozdělení čisté-nečisté pokrmy, ale o tradici "umývání rukou" a tedy o ustanovení starších (ustanovení lidská kontra ustanovení Boží - viz v.3.13). Pán Ježíš často napadal nesmyslné lidské příkazy a ustanovení, která byla v rozporu s Božími nařízeními a Boží vůlí.

Mat 15,18: "Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje."
Pán Ježíš hovoří o "srdci" člověka, má na mysli to, co má vliv na věčný život. Na to nemají nemyté ruce vliv. Viz verš 20.
Nikde v evangeliích nečteme, že Pán Ježíš nedbal rozdělení na čistá a nečistá zvířata, nebo že je dokonce zrušil.

3) Petr vyzván k jezení nečistého
Skut 10,9-28: Zde je známý příběh, jak
Petr má vidění (není to skutečnost) snášející se plachty plné nečistých zvířat a slyší hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"

Toto je jedna z nejpoužívanějších námitek proti dělení pokrmů na "čisté a nečisté". Je to ale další ukázka nerespektování zásady správného výkladu Bible - sledování kontextu. Lidské výklady mohou být různé a vždy jsou poplatné přání vykladače. Když se někdo nechce vzdát vepřového, zřejmě zahrne tento verš mezi své "oblíbené". Ovšem biblický výklad je při sledování kontextu jen jeden a je zcela jasný.

Na otázku Petrovu i naši, "co znamenalo to vidění?" (v.17), odpovídá sám Petr o pár veršů dál:
Skut 10,28: "Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mě však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje"

Z veršů 25-28 jasně plyne, že jde o lidi, ne o pokrm. (Poznámka - lidé, kteří z tohoto vidění obhajují konzumaci vepřového, by tedy měli jíst i myši, hady, šváby,...)

Skut 10,15:(kralic.) "...Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté"
Pán Ježíš přišel svou krví očistit lidi a ne nečistá zvířata.

V tomto příběhu na jedné straně vidíme, že se toto vidění nevztahovalo na pokrmy ale na pohany, na druhé straně je zde právě zřejmá rozhodnost a zásadnost Petrova v otázce čistého a nečistého. Jistě by tomu tak nebylo, kdyby P.Ježíš toto ustanovení zrušil.

(Nejčastější námitky ... pokračování)

4) "Jezte všechno..."
1.Kor10,25: "Všecko, což se v masných krámích prodává, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí. "
Další oblíbené místo Písma pro vyznavače vepřového ;-). A zdá se to být opravdu oříšek pro náš výklad, pokud nebudeme vážně sledovat celkový biblický kontext.

Z následujících veršů 27-29 plyne, že se zde neřeší otázka čisté-nečisté, ale jedná se o "maso modlám obětované":
1.Kor10,27-29: "Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, jenž oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté jest země i plnost její. Svědomí pak pravím ne tvé, ale toho druhého."

Tentýž problém se řeší i zde:
1.Kor 8,8: "Nečiníť pak nás pokrm vzácných Bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti, nic horší nebudeme."

Takto vytrženo z kontextu může být snadno vyloženo dle přání vykladače. Ovšem další verše nás jasně informují, o co jde:
1.Kor 8,9-13: "Ale vizte, ať by snad ta vaše moc nebyla k urážce mdlým. Nebo
uzří-li kdo tebe, majícího známost, a ty sedíš při pokrmu modlám obětovaném, zdaliž svědomí toho, kterýž jest mdlý, nebude přivedeno k tomu, aby také jedl modlám obětované?..."

Opět jde o "maso modlám obětované". Též Římanům 14. kapitola - obdobná záležitost. Hlavní myšlenkou těchto kapitol není jezení pokrmů, ale vzájemná sounáležitost bratří "slabších a silnějších ve víře"!

V době apoštolů vůbec nebyl problém s čistým a nečistým, toto bylo jasně dáno Písmem, Pán Ježíš to nezrušil a všichni toto ustanovení bez problémů praktikovali. V masných krámech se v Palestině také snad výhradně prodávala masa z čistých zvířat. Problém byl v jezení masa zvířat, která byla obětována modlám. Ap.Pavel píše o svobodě v Kristu jíst takové maso, protože věděl, že "modla nic není". Jestliže však jiný bratr nebyl ještě v této víře utvrzen a jedl by toto maso s vědomím, že ta oběť modle má kultovní význam, pak by hřešil. Proto Pavel s ohledem na tyto bratry slabší ve víře říká, že se raději zříká své svobody takové maso jíst.

Námitek může být mnoho, ale uvědomme si, že Bůh kvůli nim nezmění své slovo!


Naše tělo = chrám Ducha sv.

1.Kor 6,19.20: "Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha."

Není jedno, co do těla přijímáme. Máme vším oslavovat Boha, tedy i tělem. I dnes, kdy je už všechno více-méně zkažené, jde o to, volit to nejlepší - podle Boží rady. Ideální je stále vegetářská strava. Pokud z nějakého důvodu (náhradní řešení) jím maso, pak volím maso čistých zvířat.

Zásada - vždy se snažit co nejvíc blížit k ideálu - vegetářství. V různých situacích a okolnostech (např. návštěva u milých - nechci je urazit, a pod.) mohu jít s jídelníčkem směrem dolů. Dorazová plocha je však
3.Mojž.11 - čisté a nečisté. Jsem-li vegetář, mohu výjimečně sníst maso, ale otázka čistého a nečistého je otázkou zásady a zde také platí "více sluší poslouchati Boha než lidi" (Sk 5,29).

I zde je však důležité mít na paměti, že nejsme spaseni proto, že nejíme nečisté maso, ale proto, že za nás zemřel náš Spasitel, Boží Beránek. Někdy se můžeme ocitnout ve velmi složité a citlivé situaci, kdy je "dobrá rada drahá". Tady nezbývá než modlitba o Boží moudrost a vedení ke správnému rozhodnutí.

A zřejmě vždy - v složitých situacích - platí rada, že lépe je udělat chybu na straně milosrdenství, než na straně zákona. Vždy by mělo být naším cílem přivádět lidi ke Kristu a ne je svojí tvrdostí odrazovat.


Biblická sebekázeň - střídmost a zdrženlivost

1.Kor 9,25-27: "Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal."

Biblický význam sebekázně neznamená jen úplné zdržení se všeho, co je špatné, ale i střídmé užívání toho, co je dobré.

Je zřejmé, že v dnešní době je i čistá strava více či méně nezdravá. Proto jsme především závislí na Boží ochraně. Jak ale mohu před jídlem prosit Boha o "očištění pokrmu" a požehnání, když vědomě přestupuji Boží zdravotní zákon
a předkládám Bohu na stole ukázku své neposlušnosti?
Přísl. 28,9: "Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností."

míchaný ledový salát


Co říká Bible o alkoholu

Přísl. 31,6-7:(kralic.) "Dejte nápoj opojný hynoucímu, a víno těm, kteříž jsou truchlivého ducha. Ať se napije, a zapomene na chudobu svou, a na trápení své nezpomíná více."

Jedno z mála míst, kde Bible alkohol nezakazuje, ale dokonce doporučuje. Vysvětlení nabízejí předchozí verše:

Přísl. 31,4-5: " Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných."

Či-li - alkohol je pro ztracené (hynoucí) ve světě.
To se však netýká Božího lidu, který je nazván "královským kněžstvem" (1.Pt 2,9)

Bible ve SZ používá pro "víno" několik výrazů. Nejvíce tirosch, scheckar pro nekvašené víno a jajin, chamie pro opojné víno. V NZ se pro víno používá jediný výraz oinos, který nerozlišuje mezi alkoholickým a nekvašeným vínem. Toto je trochu problém. Z celkového kontextu je však zřejmé, že Bible před alkoholem varuje. V biblických dobách se běžně pilo nekvašené víno - nealkoholická šťáva z hroznů.

Škodlivost alkoholu je vědecky známá - i v malém množství (řidiči!!!). Co vše má alkohol na svědomí! Nezapomeňme, že i velký alkoholik začínal "silvestrovským přípitkem"!


Alkohol, nikotin a jiné drogy

Některé verše o alkoholu:

Dan 1,8-12: "Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech......Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu."

Přísl. 23,20-21: "Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry."

Alkohol člověka mravně snižuje, dělá z něho bezmocného otroka.

Viz další texty, např.:
Přísl.23,29-35; 20,1; Iz 28,7; 5,11-22; ad.

Efez 5,18: "A neopíjejte se vínem, v němžto jest prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým,"
Duch svatý nemůže přebývat v člověku, který se opíjí.

1.Kor 6,9-10: "Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království."

Nedá se říct, že by Bible přímo nařizovala úplnou abstinenci, dá se však říci, že z celkového kontextu je to doporučení hodné. Vždyť jakou má člověk jistotu, že se

časem nestane na alkoholu závislým? A jak už bylo řečeno výše, i velký alkoholik začínal "silvestrovským přípitkem"!

Je zde jeden zvláštní důvod pro abstinenci věřící církve v době konce - před druhým příchodem Krista. Je to určitá analogie s Janem Křtitelem.

Posláním Jana Křtitele bylo připravit lidi na první příchod Mesiáše. Totéž poslání má církev před návratem Mesiáše v dnešní době. Jako Jan byl označen termínem "anděl" (Mat 11,10), tak i zvěstovatelé poslední výstrahy pro tento svět nesou toto označení (Zjev 14,6-12). Přijmeme-li Jana Křtitele za svůj předobraz, potom jeho abstinence od alkoholu může být správným nasměrováním pro náš životní styl.

Nikotýn a další drogy

Kouření jako takové Bible nezná. Je to nešvar posledních století. Nepřímo jsme však varováni na více místech. Např.:
5.Mojž 29,18: "...kořen plodící jed..."
Bibli je známa existence jedovatých bylin. Tabák je též bylina...

2.Mojž 20,13: "Nezabiješ"

Šesté přikázání Desatera říká "nezabiješ". V širším kontextu se to týká i sebevraždy a to i tzv. "sebevraždy nazpátek" (pozvolné zabíjení se postupem času). To se týká jak kouření, tak alkoholu a drog. A vlastně nezdravého životního stylu jako takového - vč. nezdravých pokrmů.


Zdravotní zákon platí stále. Stejně jako zákon gravitační. Nemusíš mu věřit, ale on platí! Když skočíš z 9.patra, tak se zabiješ.

Jestliže je člověk zotročený alkoholem, nikotýnem, nebo kterýmkoliv hříchem, pochopí zvolání ap.Pavla:

Řím 7,24:(kralic.) "Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?"

Je zde jediná šance:
Jan 8,36.31.32:(kralic.) "Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni..."

Jedině modlitební zápas s Bohem - prosit o sílu a v ní pak zvítězit. Jde o to, naučit se vírou "zůstávat v Kristu" a přechovávat jej ve svém srdci (my v něm a on v nás).

Nezapomínejme, že ideální strava pro člověka je ta
původní - vegetářská. Maso z čistých zvířat je jen náhradní strava, kterou lze uplatnit tam, kde nejsme schopni vegetařit. Vegetářství je ideál, nesmí se ale dělat nerozumně. Je nutné maso správně nahradit - a to vyžaduje více informací, seznámit se s touto problematikou.

Nezapomeňme, že každý jsme jiný, že co jeden zvládá hladce, jiný může mít problém. Někdo např. nesnáší syrovou zeleninu - jeho zažívání to nesnese. Je třeba tyto individuality respektovat a správně volit tu nejvhodnější stravu co nejblíže k ideálu. (Někdy může stačit, když se ta zelenina tepelně zpracuje.)

Poznání pravdy nás neochuzuje, to jen zdánlivě. Naopak - zvlášť v poslední době mají největší šanci obstát ti, kteří se řídí Božími radami. Poznání pravdy nám něco může vzít (vepř, králík), ale mnohem více nám může dát. Může nás zbavit otroctví různých závislostí a přinést do našeho života zdraví a štěstí.Odkazy k danému tématu:

Cyklus zdravotních přednášek na stránkách Amazing Discoveries, z.s.

(přednáší Prof. Dr. Walter Veith, cz titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí

(přednáší Dr. Tim Riesenberger, cz titulky)
Cukrovka
Rakovina

Mezinárodní lékařský program zdravého životního stylu "Newstart" na biblickém pozadí
najdete také v knihách, například:


K sehnání v některých knižních e-shopech.                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu