CO BIBLE RADÍ PRO NAŠE ZDRAVÍ
biblická životospráva
(Biblické citace jsou převážně z překladu Bible kralické)


Přísloví 3,7-8: "Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem." Naše zdraví a duševní pohoda závisí na našem respektování Božích zákonů. Nejen mravního zákona, ale i zdravotních a přírodních zákonů, obsažených v Bibli.

"Nebuď moudrý sám u sebe" - tedy nebuď pyšný a "nemachruj", jsi jen zrnko prachu závislé každým dechem na svém Stvořiteli.
1.Petr 5,5: "... Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost"

"Boj se Hospodina" neznamená žít v hrůze z Boha, ale respektovat ho, uvědomovat si jeho moc, ale i jeho lásku k nám. Stále si uvědomovat, že jako náš Stvořitel a také Spasitel má nárok na naši lásku a poslušnost. Bát se Hospodina tedy znamená mít k němu takový vztah, jako poslušné dítě k milujícím rodičům.

"Od zlého se odvrať" - jinými slovy "přestaň si zahrávat s hříchem", to znamená respektuj Boží vůli zjevenou v jeho zákonech. To je vlastně výklad termínu "boj se Hospodina". Bůh nás nechce zbytečně sekýrovat. Svými požadavky sleduje naše dobro - stejně jako naši pozemští rodiče svojí výchovou.


Boží zákon pro naše zdraví

Bible nás informuje o několika Božích zákonech, z nichž některé měly platnost jen pro starozákonní Izrael - například Zákon ceremonielní nebo-li Mojžíšův (obětní systém, služba ve svatyni), nebo Zákon občanský (týkající se izraelského národa), ale některé mají platnost stálou - například Zákon mravní (Desatero přikázání), nebo Zákon zdravotní (pokyny pro zdravý životní styl).

Hebrejský termín "šalom" podle biblických badatelů nejlépe vystihuje biblické pojetí zdraví. Naznačuje stav, ve kterém jsou plně uspokojeny všechny potřeby člověka. Zdraví jako "šalom" bylo původním stavem lidí po stvoření - v ráji. Člověk byl zdráv a v pohodě v prostředí, které žádným způsobem tento stav pohody a bezpečí nenarušovalo.

Zdraví z pohledu Bible je tedy mnohem víc než jen fyzické blaho; je to stav pohody a vyváženosti v oblasti tělesné, duševní (psychika), duchovní a sociální. Čtyři důležité - klíčové rozměry, čtyři dimenze, které definují naše zdraví. To potvrzuje moderní věda. Jsou to spojené nádoby; když nám to z jedné uniká, strádají i ostatní. A naopak, když posilujeme jednu, posilujeme i ty ostatní. Satan to ví; jemu je jedno, kde nás naruší, na kterou oblast zaútočí. Proto už 140 roků máme tento citát od Ellen G. Whiteové (1827-1915):
"Mozkové nervy, které komunikují s celým systémem, jsou jediným médiem, přes který mohou nebesa komunikovat s člověkem a ovlivňovat jeho nejvnitřnější život." Dnes to potvrzuje lékařská věda. Satan tomu také rozumí - proto je jeho útok nasměrován na frontální část mozkového laloku. Abychom rozmýšleli o všem jiném, jen ne o Beránku Božím - o nabídce záchrany v Ježíši Kristu.

Co teprve nedávno objevila lékařská věda, nám Bible říká už více jak dva tisíce let:
Přísl. 17,22: "Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti." Jsme nedělitelný celek.
Např. zajímavý je zde výrok Ježíše:
Luk 21,34:"Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past." Obžerství je zde problém především "srdce", ne žaludku.
Také ústy apoštola Jana Boží slovo projevuje zájem nejen o naše duševno, ale i o tělesné zdraví:
3.list Janův 2: "Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši." Nesmíme zapomínat, že náš duchovní život souvisí s tělesným životem. Náš mozek (tj. tělo) je sídlem duchovního i duševního života.

Boží slovo nás vede k zodpovědnému životu i v oblasti tělesné. Proto v něm nacházíme řadu moudrých rad a pokynů, podle kterých můžeme sestavit program zdravého životního stylu.

Poznámka: Na základě studia biblického kontextu k tomuto tématu vytvořili věřící lékaři holistický zdravotní program Newstart. Nejlepším důkazem jeho funkčnosti je vlastní zkušenost. Tu můžete získat sami doma praktikováním tohoto programu s pomocí "newstartových" knih, které můžete sehnat v některých obchodech.


Ideál - první jídelníček od Boha

1.Moj 1,29: "Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm." Vidíme, že původní jídelníček byl VEGETÁŘSKÝ - to byla ideální strava daná Bohem. Teprve po potopě, kdy byla vegetace zničena, povoluje Bůh maso jako náhradní stravu.

Podle poznatků současné vědy je nejvhodnější složení stravy v poměru 80% zásadotvorné ku 20% kyselinotvorné. Tento poměr má nejlépe vegetářská strava. Ovšem pozor - vařením se mění znaménko!

Ideální podmínky existovaly do potopy. Země byla obklopena vodním obalem (při potopě spadl na zem), který vytvářel jakýsi "skleníkový efekt" a ideální podmínky pro bujnou vegetaci. Do potopy vlastně na zemi nepršelo, k závlaze bohatě stačila vysoká vlhkost vzduchu a vydatná rosa. (Možná i proto se předpotopním lidem zdálo Noeho varování před potopou neuvěřitelné.)


Situace po potopě

Po potopě nastala změna. Vegetace byla zničena a Bůh povoluje náhradní stravu. Ujasněme si - bylo to povolení náhradního řešení pro konkrétní podmínky. Takové podmínky existují někdy i dnes - např. v Grónsku.

1.Moj 9,3-4: "Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst."

Jíst krev nedoporučuje ani dnešní medicína. Bible však neposkytuje žádný důvod k tomu, abychom odmítali transfúzi krve.

Opravdu "každý" pohybující se živočich byl povolen k jídlu? Jedině pokud bychom přestali respektovat celkový biblický kontext, čímž bychom Bibli zdegradovali na pouhý výtvor lidských pověstí a bájí. Z kontextu je jasné, že tím "každý" je míněn "každý určený k jídlu", v biblické terminologii "čistý" - konkrétně maso jen "čistých" zvířat. Náš Stvořitel ví, co je pro naše zdraví vhodné, proto je moudré držet se jeho pokynů.

Jeden známý vzpomínal na jejich kozu, která prý z předložené kytice všelijakých různých bylin vyžrala jen a pouze to, co obvykle žrala. Ani koza nežrala všechno - byl jí dán instinkt. A jsou přece i jedovaté rostliny a jedovaté ryby... Zvířata nemají rozum, proto jim byl dán instinkt. Nám byl dán rozum, informace a svobodná vůle.

Rozdělení zvířat na čistá a nečistá bylo lidem známé.
1.Moj 7,1-2: "I řekl Hospodin Noemu: 'Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.'" Obětovali jen z čistých zvířat. A jen čistá mohli jíst - proto jich bylo zachováno více než nečistých.


Rozdělení zvířat na čistá a nečistá

Viz 3.Mojž. 11.kapitola

Čistá HOVADA (verše 3-8.26)- rozpoznávací znak: "rozdělená (rozpolcená) kopyta" a současně "přežvykování". Tímto je vyloučen z jídelníčku vepř, králík, zajíc, kůň, aj. Čistá je kráva, koza, ovce, aj.

Čisté RYBY (verše 9-12)- rozpoznávací znak: musí mít současně "ploutve a šupiny". U nás v podstatě všechno kromě sumce a úhoře.

PTACTVO (verše 13-19) - nečisté je zde konkrétně vyjmenováno (např. dravci). Většina běžně konzumovaných ptáků je čistá - např. slepice, husa, kachna, aj.

Ostatní - vše, co chodí na TLAPÁCH, je nečisté. To znamená psi, kočky, šelmy (verš 27). Různí PLAZOVÉ a všelijaká HAVĚŤ jsou nečisté (verše 29.30.41.42).

Bůh jasně označil čisté živočichy. Až na pár výjimek (vepř, králík, zajíc) většina lidí u nás nečistá zvířata stejně nejí. Ovšem z vepře, kterého Bůh nedoporučuje, si lidé udělali největší pochoutku.

Proč Bůh učinil tato opatření?

Nemusíme plně chápat, ale důvěřujeme našemu nebeskému Otci. On nás stvořil, on ví, co je pro nás dobré a co ne. (Který řidič nerespektuje návod výrobce a používá např. technický benzin, aby ušetřil?)

I nečistá zvířata mají své opodstatnění. Mnohá z nich např. tvoří jakousi zdravotní hlídku přírody - živí se zdechlinami (vepř, hyena, sup, dravci, úhoř, rak, aj.)
Např. VEPŘ - je nejraději na hnoji, sežere zdechliny i výkaly - je to jakási živá kanalizace, živý hrob.
Dr.A.Fišerová píše v knize "Žena lékařkou" na str.299: "Vepřové maso a jeho požívání je příčinou rakoviny. Pravověrní Židé a Mohamedáni rakovinu téměř neznají."

Lékařská věda dnes potvrzuje mnohé biblické rady jako moudré. Vepřové maso skrývá v sobě nebezpečí různých nemocí (téměř všechny diety je vylučují). Lékaři zvláště varují před nebezpečím trichinosy. Je to nemoc způsobená trichinou neboli svalovcem, jehož larvy se usazují ve svalech vepře. Bylo vypočteno, že v 1/2 kg vepřového masa může být obsaženo až 85 tisíc těchto cizopasníků. A to lékaři nemusí znát všechny důvody, o kterých ví náš Stvořitel!

Bůh - největší lékař - dává svým dítkám dobré rady. I matka ví, co je dobré pro dítě a nedá mu všechno to, co by chtělo!

Mnozí křesťané, kteří nerespektují tento Boží zdravotní zákon, se snaží svoji neposlušnost omluvit poukazováním na několik málo biblických veršů, které - jsou-li vytrženy z kontextu - se zdají protiřečit zmíněnému zákonu. Stačí však poukázat na bližší biblický kontext a tyto námitky naprosto neobstojí. V tomto stručném přehledu se těmito námitkami nemůžeme zabývat, v případě zájmu se s nimi a s vysvětlením můžete seznámit ZDE.


Někdy je "dobrá rada drahá"

1.Kor 6,19.20: "Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha."

Není jedno, co do těla přijímáme. Máme vším oslavovat Boha, tedy i tělem. I dnes, kdy je už všechno více-méně zkažené, jde o to, volit to nejlepší - podle Boží rady. Ideální je stále vegetářská strava. Pokud z nějakého důvodu (náhradní řešení) jím maso, pak volím maso čistých zvířat.

Zásada - vždy se snažit co nejvíc blížit k ideálu - vegetářství. V různých situacích a okolnostech (např. návštěva u milých - nechci je urazit, a pod.) mohu jít s jídelníčkem směrem dolů. Jsem-li vegetář, mohu výjimečně sníst maso, ale otázka čistého a nečistého je otázkou zásady a zde také platí "více sluší poslouchati Boha než lidi" (Sk 5,29).

I zde je však důležité mít na paměti, že nejsme spaseni proto, že nejíme nečisté maso, ale proto, že za nás zemřel náš Spasitel, Boží Beránek. Někdy se můžeme ocitnout ve velmi složité a citlivé situaci, kdy je "dobrá rada drahá". Tady nezbývá než modlitba o Boží moudrost ke správnému rozhodnutí.

A zřejmě vždy - v složitých situacích - platí rada, že lépe je udělat chybu na straně milosrdenství, než na straně zákona. Vždy by mělo být naším cílem přivádět lidi ke Kristu a ne je svojí tvrdostí odrazovat.


Biblická sebekázeň

1.Kor 9,25-27: "Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný..."

Biblický význam sebekázně neznamená jen úplné zdržení se všeho, co je špatné, ale i střídmé užívání toho, co je dobré. Je zřejmé, že v dnešní době je i čistá strava více či méně nezdravá. Proto jsme především závislí na Boží ochraně. Jak ale mohu před jídlem prosit Boha o "očištění pokrmu" a požehnání, když vědomě přestupuji Boží zdravotní zákon a předkládám Bohu na stole ukázku své neposlušnosti?
Přísl. 28,9: "Kdo odvrací ucho své, aby neslyšel zákona, i modlitba jeho jest ohavností."

Alkohol a jiné škodliviny

Přísl. 31,6-7: "Dejte nápoj opojný hynoucímu, a víno těm, kteříž jsou truchlivého ducha. Ať se napije, a zapomene na chudobu svou, a na trápení své nezpomíná více." Jedno z mála míst, kde Bible alkohol nezakazuje, ale dokonce doporučuje. Vysvětlení nabízejí předchozí verše:
Přísl. 31,4-5: " Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných." Či-li - alkohol je pro ztracené (hynoucí) ve světě. To se však netýká Božího lidu, který je nazván "královským kněžstvem" (1.Pt 2,9). V biblických dobách se běžně pilo nekvašené víno - nealkoholická šťáva z hroznů.

Škodlivost alkoholu je vědecky známá - i v malém množství (řidiči!!!). Co vše má alkohol na svědomí! Nezapomeňme, že i velký alkoholik začínal "silvestrovským přípitkem"!

Nikotýn a další drogy

Kouření jako takové Bible nezná. Je to nešvar posledních století. Nepřímo jsme však varováni na více místech. Např.:
5.Mojž 29,18: "...kořen plodící jed..." Bibli je známa existence jedovatých bylin. Tabák je též bylina...

2.Mojž 20,13: "Nezabiješ"

Šesté přikázání Desatera říká "nezabiješ". V širším kontextu se to týká i sebevraždy a to i tzv. "sebevraždy nazpátek" (pozvolné zabíjení se postupem času). To se týká jak kouření, tak alkoholu a drog. A vlastně nezdravého životního stylu jako takového - vč. nezdravých pokrmů a různých závislostí.


Pár slov závěrem

Zdravotní zákon platí stále. Stejně jako zákon gravitační. Nemusíš mu věřit, ale on platí! Když skočíš z 9.patra, tak se zabiješ.

Jestliže je člověk zotročený alkoholem, nikotýnem, nebo kterýmkoliv hříchem, pochopí zvolání ap.Pavla:
Řím 7,24: "Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?"
Je zde jediná šance:
Jan 8,36.31.32: "Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni..." Jedině modlitební zápas s Bohem - prosit o sílu a v ní pak zvítězit. Jde o to, naučit se vírou "zůstávat v Kristu" a přechovávat jej ve svém srdci (my v něm a on v nás).

Vegetářství je ideál, nesmí se ale dělat nerozumně. Je nutné maso správně nahradit - a to vyžaduje více informací, seznámit se s touto problematikou.

Nezapomeňme, že každý jsme jiný, že co jeden zvládá hladce, jiný může mít problém. Někdo např. nesnáší syrovou zeleninu - jeho zažívání to nesnese. Je třeba tyto individuality respektovat a správně volit tu nejvhodnější stravu co nejblíže k ideálu. (Někdy může stačit, když se ta zelenina tepelně zpracuje.)

Poznání pravdy nás neochuzuje, to jen zdánlivě. Naopak - zvlášť v poslední době mají největší šanci obstát ti, kteří se řídí Božími radami. Poznání pravdy nám něco může vzít (vepř, králík), ale mnohem více nám může dát. Může nás zbavit otroctví různých závislostí a přinést do našeho života zdraví a štěstí.

Cyklus zdravotních přednášek na stránkách YouTube

(přednáší Prof. Dr. Walter Veith, cz titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

(přednáší Dr. Tim Riesenberger, cz titulky)
Cukrovka
Rakovina


Některé knihy k danému tématu:
"Miniencyklopedie přírodní léčby", "Cesta k vnitřnímu pokoji"