BIBLE
kniha s doporučením Ježíše Krista
(Biblické citace jsou převážně z překladu Bible kralické)


BIBLE JE JEN JEDNA.
Rozdíly v různých překladech Bible jsou pouze řádu "kosmetických úprav", ale to podstatné vždy zůstává.

Jan 5,39: "Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně."

Ježíš odpovídá na základní otázku každého upřímného hledače Pravdy: Komu můžu věřit? Kdo je hodnověrný svědek o Bohu a o Ježíši Kristu? Ježíš říká: "...Písma... svědectví vydávají o mně." Ne kazatel, pastor, farář, papež, katechismus, ani Učitelský úřad církve, ale Písma (neboli Bible) jsou Bohem zaručeným důvěryhodným zdrojem informací.

Marek 12,24: "A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?" Také vzdělaný člověk může bloudit, i když třeba učeným způsobem...

Jan 10,35: "... nemůžeť zrušeno býti Písmo" jsou slova Ježíšova a nám je takto Bible doporučena jako "pevný metr" k přeměření a prověření každého duchovního projevu a učení. Co je v rozporu s biblickým kontextem, to není z Boha, ale z člověka, nebo z ďábla.

Skutky 17,11: "... na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž kázal Pavel." Židé v Beroji jsou chváleni za to, že se rozhodovali na základě studia Písma, nikoliv na základě učení kněží tehdejší církve.

Proč právě Bible?

Skutky 4,12: "A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem,skrze kteréž bychom mohli spaseni býti." Bůh má pro nás v Bibli tu nejcennější zprávu: Ježíš Kristus je ta jediná záchrana z naší potápějící se lodi! "Není jiného jména pod nebem..."

Žádné jiné náboženství (hinduismus, budhismus, islám, ad.) neuctívá Bytost, která byla vzkříšená z mrtvých a která také jiné lidi křísila z mrtvých. Žádné jiné náboženství nemá tak ucelené poselství se spoustou naplněných proroctví a jasnou odpovědí na základní otázky člověka: Kdo jsem? Odkud jsem se vzal? Kam jdu? Jak mám jít, abych tento svůj život nepromarnil a v cíli stál na straně vítězů? Jediná Bible také logicky vysvětluje, proč je tady zlo, jak vzniklo a kdy bude definitivně zničeno.

Proč právě Bible? Také proto, že v podstatě neexistuje jiné vysvětlení vzniku života, než to, které přináší Bible: stvoření všemohoucím Bohem. Lidstvo se zmohlo ještě na jednu alternativu - evoluční teorii, ale té už nějakou dobu zvoní umíráček. Viz například článek na stránkách dalsi-tezka-rana-pro-darwinismus.html - cituji: "Další těžká rána pro darwinismus - vědecký výzkum potvrzuje stvoření, jak je popsáno v Bibli. Souhlasí s tím i archeologické nálezy."

A hlavně - Bible nás informuje, jaký je Bůh. Jaký má záměr se mnou a vůbec s lidstvem:
1.Tim 2,3-6: "To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas." Bible přináší úžasnou pravdu, že Bůh si přeje záchranu všech lidí. Stvořitel všeho co existuje, je Láska, milosrdný, laskavý, ale též spravedlivý. Láska a spravedlnost - dva pilíře Božího trůnu. Miluje člověka, ale nenávidí hřích a nespravedlnost. My - všichni lidé - jsme hříšníci. Vinou našich prarodičů pocházíme ze "zkaženého kmene" - máme hříšnou přirozenost. Proto inklinujeme ke zlému, snadno podléháme ďáblovu pozlátku, proto je na světě tolik zla. To je problém! Ale naštěstí ne pro Boha, který je Láska.

Jan 3,16: "Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." Záchrana člověka spočívá v tom, že věří v Božího Syna, který se stal člověkem a zemřel za jeho hříchy. V Ježíši Kristu se tak projevila jak Boží láska, tak i Boží spravedlnost. Na Kristovu zástupnou oběť v Bibli ve Starém zákoně ukazoval obětní systém. Když Ježíš zemřel na kříži jako skutečný Boží Beránek, starozákonní obětní předobraz se sešel se skutečností.

Pro naši záchranu není tedy podstatné, jestli jsme členy té či oné církve, ale jestli věříme v Ježíše Krista. Skrze Jeho oběť může ještě dnes každý člověk získat šanci na věčný život. Co ale znamená věřit? Písmo nás upozorňuje, že i ďáblové věří v Boha, ale třesou se!(Jakub 2,19) Dále to Jakub vysvětluje, když říká, že "víra bez skutků je mrtvá". Skutky v souladu s Boží vůlí (v duchu Desatera a v rámci našeho poznání) jsou důkazem, že naše víra je živá. Pokud jsme opravdu uvěřili, že vírou v Krista nám Bůh dává zdarma věčný život, nutně nás to vede k poslušnosti Boží vůle.Ne že bychom už nikdy nezhřešili, ale není to už naše nasměrování, jen občasný výkyv (klopýtnutí) z nového životního směru. V opačném případě je naše víra mrtvá a my též.

Zjevení 3,5: "Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly." Bible hovoří o "knize života", kde jsou uvedena jména všech lidí, kteří budou spaseni. Není to tak, že až dosáhneme určitou úroveň, budeme tam zapsáni. Bůh chce spasit všechny lidi, proto je do knihy života zapsán každý člověk hned od narození. Jakási presumpce spasení - Boží přání. Bůh však nikdy žádného člověka neznásilní, vždy respektuje jeho svobodnou vůli - největší dar, který lidem dal. Pokud člověk celým svým životem odmítá Boží milost a pohrdá nabídkou záchrany, nakonec - ač nerad - Bůh tedy nechá jeho jméno z knihy života vymazat.

Víra v biblické poselství je rozumná!

2.Tim 3,16: "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti" Není třeba spáchat intelektuální sebevraždu, abychom mohli věřit, že Bible je opravdu Božím slovem. Je zde celá řada rozumných důvodů k takové víře. Například okolnosti vzniku Bible. Na jejím sepsání se podílelo asi 40 pisatelů v časovém rozmezí 1600 let. Tak že se až na výjimky neznali, měli různé vzdělání a sociální postavení a přitom si vzájemně neodporují a všichni se zříkají autorství - tvrdí, že byli jen Božími nástroji. Skutečným autorem Bible je tedy Bůh, Duch svatý. Jen tak se dá vysvětlit jednotný kontext celé Bible, přesně se plnící její proroctví, její vliv na jednotlivce i celé národy a také skutečnost, že přes veškerou snahu jejích nepřátel se jim Bibli nikdy nepodařilo zničit. Máme ji stále k dispozici a nálezy starých svitků potvrzují, že nedošlo k žádným významným změnám.

2.Petr 1,19: "Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci." Zvláště přesně naplněná a plnící se proroctví jsou nevyvratitelným důkazem Boží inspirace pisatelů Bible. Staletí dopředu Bible předpověděla mnoho významných událostí, které si dnes už můžeme ověřit v historických pramenech. Například dobytí Jeruzaléma a babylonské zajetí (5.st.př.Kr.), zničení jeruzalémského chrámu (r.70 po Kr.), vznik antikristovské papežské instituce, temný středověk, reformaci, vznik novodobého duchovního Babylona (jakési slátaniny všech možných náboženství vč. okultismu a odpadlé ekumeny), a hlavně dnes již brzký návrat Krista jako Pána a Krále vesmíru a ukončení historie zla. Konec válek, násilí, nespravedlnosti a také zničení všech, kteří odmítli dát se na stranu dobra a jejichž jména budou na Božím soudu vymazána z Knihy života.


Víra v biblické poselství dává naději!

Zjevení 21,4: "A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly." Prorocký výhled končí nádherným zaslíbením věčného života na nové zemi, kde se opět setkáme se svými milými a již nebude loučení.

Dva klíčové verše

Jan 7,17: "Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe."

První podmínka rozeznání pravdy = Chtít činit Boží vůli.
Schopnost rozeznat pravdu není dána velikostí IQ, ani vzděláním, ale především ochotou (vnitřním odhodláním) činit poznanou Boží vůli. Bůh vidí do srdce člověka a ví, o co nám jde.

2.Petr 1,20-21: "Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha."

Druhá podmínka rozeznání pravdy = Sledovat a respektovat kontext.
Bible se vykládá sama, tedy Biblí. Slovotext musí být podřízen kontextu celé Bible. Výklad Bible nikdy nezáleží jen na lidském úsudku. Pozor na vytrhávání z kontextu.

Více informací o Bibli:
Malý kurz Bible
Kurz Bible
Biblické lekceOrientační rozdělení knih Bible:
B i b l e
Starý zákon
psán hebrejsky, něco aramejsky
Nový zákon
psán řecky
ZákonHistoriePoezieProroctvíEvangeliaHistorieDopisy
(epištoly)
Proroctví
1.- 5. MojžíšovaJozue - EsterJob - Píseň Šalom.Izaiáš - MalachiášMatouš - JanSkutky ap.Římanům - JudaZjevení Jana

Osobní zpověď Alfréda Strejčka
Alfréd Strejček ke knize - Ten, který přichází (4 minuty, na stránkách YouTube)

Alfréd Strejček - ukázka z audioknihy Ten, který přichází
Alfréd Strejček - herec, moderátor a recitátor - ukázka z audioknihy Ten, který přichází (2 minuty, na stránkách YouTube)

Ten, který přichází
Možnost objednat tištěnou knihu ZDARMA, stáhnout e-Book / audio knihu ZDARMA, přečíst/poslechnout knihu online ZDARMANěkteré čtivé knihy k rychlému seznámení s Biblí a k porozumění, proč Bibli můžeme důvěřovat:

"Cesta k vnitřnímu pokoji", "Bůh před soudem", "Znamení naděje", "Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb".

K sehnání v některých knižních e-shopech.