BIBLICKÁ PROROCTVÍ
- důkaz inspirace Bible
(Biblické citace jsou převážně z překladu Bible kralické)


Sibylu, Nostradama a jiné "také proroky" s biblickým proroctvím vůbec nelze srovnávat. Jedním z důkazů pravého proroka je to, že se jeho proroctví naplní. To se dá říct pouze o biblických proroctvích. Ti ostatní se jen sem tam z určitého malého procenta strefí a to je často ještě diskutabilní... Proroctví Bible - to je prostě "jiný kafe".

2.Petr 1,19: "A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a dennice vzešla v srdcích vašich".Bible nás často vybízí ke studiu jejích proroctví, abychom získali světlo a naději pro svůj život. Bez znalostí biblických (Bohem inspirovaných) proroctví žije člověk ve tmě, vydán napospas pouze lidských "proroků", různých náboženství, teorií, všelijakých "ismů" ... Poznáváním biblických proroctví získává člověk světlo, svobodu, radost, naději.


PROROCTVÍ 2. KAPITOLY KNIHY DANIEL

Matouš 24,15: "Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,)..." Ježíš Kristus, který je Alfou i Omegou pro všechny křesťanské denominace, zaměřuje naši pozornost na starozákonního proroka Daniele.

Proroctví 2. kapitoly knihy Daniel (ve Starém zákoně) je úvodem k řadě dalších, hlubších proroctví knihy Daniel a hlavně k proroctvím knihy Zjevení, tzv. Apokalypsy (v Novém zákoně). Podívejme se nyní jen velmi stručně na toto úžasné proroctví.


Sen babylonského krále

Nebúkadnesar II. byl největším panovníkem II. babylonské říše. Přivedl moc Babylona k vrcholu jeho slávy okolo roku 600 př.Kr. (Verdiho opera "NABUKO" nese název právě podle tohoto panovníka.) Nebúkadnesar (podle kralického překladu Nabuchodonozor) byl pyšný na svou říši a když jednou večer přemýšlel o její budoucnosti, Bůh mu v noci dal působivý sen, který skrýval odpověď na Nebúkadnesarovy nevyslovené otázky. Král byl tímto snem mocně osloven. Bylo mu jasné, že to nebyl běžný sen, byl si jist, že mu ho dal Bůh, ale měl jeden základní problém. Neruzumněl jeho poselství, potřeboval výklad. Měl sice kolem sebe spoustu babylonských mudrců, proroků či věštců, kteří o sobě prohlašovali, že mají spojení s babylonskými bohy, ale mohl mít jistotu, že jejich výklad bude správný? Vyřešil to jednoduše:

Daniel 2,5: "Odpověděl král a řekl Kaldejským: Ten sen mi již z paměti vyšel. Neoznámíte-li mi snu i výkladu jeho, na kusy rozsekáni budete, a domové vaši v záchody obráceni budou." Neoznámil věštcům, co se mu zdálo. Oni mu měli nejdříve říct, co se mu zdálo a pak teprve bude jejich výklad důvěryhodný. Tím vyšlo najevo, že žádné spojení s bohy nemají (jak tvrdili) a začala probíhat jejich poprava. V babylonském zajetí byl tehdy i židovský prorok Daniel, který prosil Boha o zjevení králova snu a jeho výkladu. Bůh svého služebníka vyslyšel a Daniel králi sen i výklad snu oznámil (a král zastavil další popravy).


Světové dějiny psané předem

Daniel 2,31-36: "Ty králi, viděl jsi, a aj, obraz nějaký veliký, (obraz ten byl znamenitý a blesk jeho náramný), stál naproti tobě, kterýž na pohledění byl hrozný. Toho obrazu hlava byla z zlata výborného, prsy jeho a ramena jeho z stříbra, a břicho jeho i bedra jeho z mědi, hnátové jeho z železa, nohy jeho z částky z železa a z částky z hliny. Hleděls na to, až se utrhl kámen, kterýž nebýval v rukou, a udeřil obraz ten v nohy jeho železné a hliněné, a potřel je. A tak potříno jest spolu železo, hlina, měď, stříbro i zlato, a bylo to všecko jako plevy z placu letního, a zanesl to vítr, tak že místa jejich není nalezeno. Kámen pak ten, kterýž udeřil v obraz, učiněn jest horou velikou, a naplnil všecku zemi. Toť jest ten sen."

Myslím si, že Nabúkadnesar musel prožívat silné posvátné emoce, když mu Daniel popisoval obraz jeho snu - obraz skrytý v jeho hlavě. Daniel jasně prošel testem důvěryhodnosti proroka a proto mohl přejít k tomu podstatnému, co král potřeboval slyšet - k výkladu snu.

Daniel 2,36-45: "Toť jest ten sen. Výklad jeho také povíme králi: Ty králi, jsi král králů; nebo Bůh nebeský dal tobě království, moc a sílu i slávu. A všeliké místo, na němž přebývají synové lidští, zvěř polní i ptactvo nebeské dal v ruku tvou, a pánem tě ustavil nade všemi těmi věcmi. Ty jsi ta hlava zlatá. Ale po tobě povstane království jiné, nižší než tvé, a jiné království třetí měděné, kteréž panovati bude po vší zemi. Království pak čtvrté bude tvrdé jako železo. Nebo jakož železo drobí a zemdlévá všecko, tak, pravím, jako železo, kteréž potírá všecko, i ono potře a potříská všecko. Že jsi pak viděl nohy a prsty z částky z hliny hrnčířské a z částky z železa, království rozdílné znamená, v němž bude něco mocnosti železa, tak jakž jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou. Ale prstové noh z částky z železa a z částky z hliny znamenají království z částky mocné a z částky ku potření snadné. A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízniti budou vespolek lidé, a však nebude se přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se z hlinou. Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky, Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho."


Dále text pokračuje, že Nabúkadnesar padl na svou tvář a poklonil se Danielovi. Pochopil, že tento muž je skutečný prorok a má spojení s pravým Bohem. Od té doby také měl Daniel v Babylonské říši významné postavení a respekt.

Výklad snu je vlastně popis světových dějin v kostce, psaný staletí dopředu, počínaje Babylonskou říší. Pro správný výklad je důležitý jednoznačně daný začátek, odkud popis budoucí historie začíná. Bible zde (naštěstí) nepřipouští jinou možnost výkladu: "Ty jsi ta hlava zlatá" - je řečeno Nabúkadnesarovi, představiteli Babylonské říše. Jednotlivé části sochy jsou tvořeny různými kovy a nakonec hlínou. Každá z těchto částí symbolizuje jednu světovou říši, počínaje hlavou (Babylonskou říší), jak šly za sebou.

Jestliže známe začátek proroctví, není dnes problém z historických pramenů dosadit další následující světové říše.
"Ale po tobě povstane království jiné, nižší než tvé (stříbro má nižší hodnotu než zlato), a jiné království třetí měděné, ..." Babylon byl dobyt Médsko-Perskými vojsky a Médo-Perská říše byla vystřídána Řeckou říší.

Železné nohy představují říši Římskou, jejíž známá tvrdost a krutost je železem vhodně symbolizována. Podobně jako dvě ruce ukazují na podvojnost říše Médo-Perské, tak dvě nohy předpovídají pozdější rozpad Římské říše na Západořímskou a Východořímskou.

Poslední část sochy, nárty a prsty nohou, byla nesourodá směsice železa s hlínou. Perfektně vystihuje rozdělenou Evropu, na kterou se říše Římská během stěhování národů rozpadla. Historikové uvádějí právě deset národů po rozpadu říše římské: Anglo-Sasové (Anglie), Frankové (Francie), Alemani (Německo), Ostrogoti (později vyhubeni), Vandalové (později vyhubeni), Burgundové (Švýcarsko), Lombardi (Itálie), Vizigoti (Španělsko), Suevové(Portugalsko), Herulové (později vyhubeni). A opravdu, jak říká proroctví, v Evropě jsou jak velké a mocné země, tak i malé "ku potření snadné". (Vyhubení tří z těchto původních národů bylo dále předpovězeno v proroctví Daniela v 7. kapitole.) Proroctví říká, že zde budou snahy o sjednocení, o vytvoření 5. světové říše, ale že se to nikdy nepodaří, tak jako železo nemůže vytvořit trvalé spojení s hlínou. Ať už se jednalo o mnohé snahy "přízniti se vespolek" formou výhodných mocenských sňatků, nebo snahy vojenské (král Vilém, Napoleon, Ludvík XIV., Karel Velký, Hitler), vždy se nakonec potvrdila platnost proroctví o rozdělenosti Evropy. Můžeme si být jisti, že nic a nikdo (ani EU) nemá šanci toto proroctví porušit.

Socha lidských dějin tímto uspořádáním končí. Na řadě je "kámen, kterýž nebýval v rukou"!


Boží království

Daniel 2,44-45: "Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky, Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato." Očekávaný drtící kámen představuje příchod Božího království. Konečně bude splněna 2 tisíce let opakovaná prosba v Otčenáši - "přijď království tvé". Lidská historie, historie zla, skončí.

Jan 14,1-3: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." Ježíš Kristus splní svůj slib, že se vrátí v moci a slávě, a udělá pořádek. Lidstvo toho za celou svou historii nebylo schopno. Vystřídaly se různé říše, různé formy vlády, různé ismy, a vždy nakonec převážilo zlo, nespravedlnost, chamtivost, lži, zabíjení. Celý vesmír - všechny rozumné stvořené bytosti ve vesmíru se už dokonale přesvědčily, kam to vede, když se nerespektuje Boží zákon lásky, vyjádřený Desaterem přikázání. Bůh ukončí vzpouru démonů, původců zla ve vesmíru, ale i lidí, kteří se jimi nechali ovládat. Spravedlivý Boží soud, kde neexistuje korupce, rozhodne, kdo (čí jméno) bude vymazán z Knihy života, potrestán a definitivně zničen (ale ne věčně mučen, to Bible neučí). Lidé, kteří na soudu obstojí, díky Kristovým zásluhám získají věčný život v Božím království, které naplní celou zemi.

Kdy se to stane? "Za dnů těch králů" - tedy za dnů rozdělené Evropy. Prorocká linie končí Evropou, další světová říše už nebude - jen věčné Kristovo království, symbolizované kamenem. "Kámen, kterýž nebýval v rukou" - to znamená, že to nebude lidská záležitost, lidská historie nebude ukončena jadernou katastrofou, ale Božím zásahem. Kámen (nebo skála) často v Bibli představuje Ježíše Krista (viz např. Efez 2,20). Bible tak přináší poselství naděje pro každého, kdo o to stojí, pro koho Pravda, Láska a Spravedlnost stále má ten nejvyšší význam.

Proroctví, která nám Bůh v Bibli dal, nám říkají, v které fázi dějin žijeme a co můžeme očekávat. Rozumní lidé na celém světě se v současné době zajímají o to, co se ve světě děje... Uvědomují si, že svět je na pokraji obrovské krize, že se stane něco velkého a rozhodujícího.

O všem, co se podle proroctví mělo až dosud stát, se můžeme dočíst v dějinách, a buďme si jisti, že to, co se ještě má stát, se stane tak, jak je psáno. Jestliže se splnilo dosud všechno, mohu pochybovat, že se splní i ten závěr? Jistě, mohu, ale na vlastní nebezpečí. Bylo by to nelogické a nemoudré. Proč se raději neradovat z naděje, že skončí všechno zlé a že je mi zdarma nabízeno všechno to dobré, co si ani nedokáži představit?

1.Korint 2,8-9: "Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´"

Nástin dějin
Prof. Dr. Walter Veith, videopřednáška - Nástin dějin (cz titulky, na stránkách YouTube)Z knižních nabídek vybíráme např.: "Tajemství budoucnosti", Dějiny světa psané předem" a "Znamení naděje".
K sehnání v některých knižních e-shopech.