PROBLÉM ZLA
Boží láska, spravedlnost, moc - a ZLO?!
(Biblické citace jsou převážně z překladu Bible kralické)


Možná nejčastější důvod, proč někteří lidé říkají, že nemohou věřit v Boha, je existence zla. Lidé říkají. "Kdyby byl Bůh...tak by toto nemohl dopustit!" Jejich námitka má svoji logiku. Existuje-li všemohoucí, spravedlivý a laskavý Bůh, jak to, že se nedokáže vypořádat se zlem v našem světě?! Kupodivu - na těžkou otázku existuje jednoduchá odpověď: SVOBODNÁ VŮLE. Je však třeba o tom trochu uvažovat - co nám k tomu říká Bible.

Začalo to mezi anděly - mimo naši planetu

Bůh dává všem rozumným bytostem, které stvořil, ten největší dar - svobodnou vůli. Bůh je láska a láska chce být opětována. Svobodně opětována. Pokud by vám váš partner vyznával lásku proto, že je tak naprogramovaný a nemůže jinak, asi byste o to nestáli. Bůh také nechtěl mít své děti roboty, ale svobodné bytosti ke svému obrazu. I za tu cenu, že musel počítat s možností zneužití této svobodné vůle.

Dříve, než stvořil člověka na Zemi, stvořil Bůh v nebi anděly a jeden z nich se svobodně rozhodl jít cestou proti svému Stvořiteli.
Izaiáš 14,12-15: "Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy..." Bible nás informuje, že Lucifer do této vzpoury strhnul třetinu všech andělů. Vzbouřili se proti Boží autoritě, proti Zákonu (v podstatě Desateru), kterým Bůh udržuje pořádek a spravedlnost na všech planetách, kde existují stvořené bytosti. Když bylo zřejmé, že vzbouřenci si nedají říct, musel to Bůh začít řešit. Vzbouřence "vyhodil" z nebe někam do vesmíru a varoval všechny stvořené bytosti v jejich domovech - na různých planetách, před vlivem těchto nepřátel. Vzbouřenci nemohli na tyto bytosti libovolně kdekoliv působit. Bůh jim umožnil na každé planetě přístup jen k jednomu jedinému místu - na Zemi to bylo ke "stromu poznání dobrého a zlého", a Bůh všechny bytosti důrazně varoval před tímto nebezpečím, aby k tomuto místu raději nechodili. Nechal však i jim svobodu se rozhodnout, jestli mu budou věřit, nebo ne. Žel - jedině naši prarodiče v této zkoušce víry neobstáli a byli Luciferem oklamáni. Lucifer (význam jména je světlonoš nebo jitřenka) po vzpouře získal nové jméno - satan (význam jména je odpůrce), nebo ďábel (význam je pomlouvač).


Proč Bůh vystavil lidi tomuto riziku?

Bůh na lidi nenalíčil past! Je to pořád o svobodné vůli. Třetina andělů se přidala k Luciferovi a byli s ním vyhoštěni z nebe. Jak si tedy mohl být Bůh jistý, že tito noví lidé by se také nepřipojili k Luciferovi a nezpůsobili ještě více problémů?

Musel udělat jednoduchý test, test lásky a loajality. Proto umístil v zahradě Eden jediný strom, jehož ovoce bylo nejedlé, bylo přímo nositelem smrti.Lidi před tím místem varoval a přikázal jim se mu vyhýbat. Byl to skutečně test lásky. U Jana 14,15 Ježíš řekl svým učedníkům:"Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání"


Jaké byly důsledky pádu člověka

1.Mojž.1,26.28: "I řekl Bůh: 'Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují ... nad celou zemí ..."
Řím 6,16: "Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, ..." Dokud člověk poslouchal Boha, byla mu svěřena vláda nad celou Zemí. Když však neobstál ve zkoušce a začal poslouchat satana, pánem Země se stal satan. Padlí andělé (démoni) tak získali nový domov a Bůh jim tím dal možnost ukázat, jak si vládu představují oni. Vyměřil jim k tomu určitý čas, který již bude nyní - již velmi brzy - ukončen. Ten svěřený čas je vlastně celá nám známá historie lidstva. Historie zla, násilí, nespravedlnosti, utrpení. Démoni působí skrze své lidské nástroje, kterým zajišťují moc, bohatství a jiné výsady. Působí zejména skrze okultismus, spiritismus, otevřeně skrze satanismus, tajná společenství, ...


Proč Bůh nezničil satana ihned?

Někdo řekne: Proč Bůh satana nezničil hned? Proč mu dal možnost dalšího působení? Odpověď je jednoduchá. Zničil by osobu, ale ne myšlenku. Uvědomme si, že andělé a nikdo ve vesmíru dosud neměl zkušenost se zlem, lží, s hříchem. Později Ježíš jasně prohlásil satana za otce lži a vražedníka od počátku (viz Jan 8,44).

Satan rozšiřoval mezi anděli o Bohu různá amorální obvinění, že Bůh je nespravedlivý, že po nich (andělích) vyžaduje poslušnost zákona, jako kdyby oni sami nevěděli, co mají dělat (vždyť jsou přece dokonalí!), že si dělá nárok na jejich lásku a sám je nemiluje, ... Jestliže o vás někdo rozhlásí, že jste žárlivý či závistivý, dokažte argumentací, že je to lež!?

Zničením satana by Bůh potvrdil jeho teorie a obžalobu. Některé bytosti by si řekli: "... a on to ten Luciferos říkal, že Bůh je despota, že zničí každého, kdo s ním nesouhlasí ..." - a ve vesmíru by zavládl strach z Boha. Bůh musel dát satanovi čas, aby se projevil. Právě naše země se vinou našich prarodičů stala jevištěm pro celý vesmír, kde je demonstrována jak satanova, tak Kristova (Boží) povaha.

Dnes už je celý vesmír přesvědčen, že satan je vrah a Bůh je láska. Není již důvod k dalšímu utrpení. Prorocký čas vypršel a celý vesmír s napětím očekává slavnostní návrat Krále na naši planetu a ukončení dějin zla. Satan a všichni jeho následovníci, jak démoničtí andělé, tak lidé, kteří trvale odmítali Boží nabídku záchrany v Kristu, budou s definitivní platností zničeni. Ne věčně trápeni, ale spravedlivě potrestáni a s věčnou platností (bez další možnosti záchrany) zničeni. Očistec - stejně jako reinkarnace - je velký nebiblický blud!


Proč u lidí Bůh nezabrání rozvíjení zla?

Když například někdo pod vlivem alkoholu zavraždí manželku a dvě malé děti, lidé obviňují Boha: "Kdyby byl Bůh, proč mu v tom nezabránil?!" Položme si však otázku: "Kdy mu v tom měl zabránit?" Ten člověk se nestal alkoholikem okamžitě. U někoho ta cesta možná začíná prvním silvestrovským přípitkem. Představte si, že by lidem neviditelná ruka bránila dát si takovou skleničku. Hned by volali: "To je omezování mé svobody!..." - stejně, jako na začátku argumentoval Lucifer.
Bůh ale učinil opatření, aby se takové hrůzy nemusely stávat. Dal nám moudrý zákon v deseti přikázáních. Je to naše chyba, že jej ignorujeme.

Bez Krista člověk nemá šanci

Zjevení 12,11-12: "Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu ... Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá." Satan ví, že má krátký čas, ví, že zahyne. Proto zuří a chce, aby s ním zahynuli všichni (viz 1.Petr.5,8). Má velké možnosti, jak lidi nalákat. Může konat zázraky, uzdravovat a dávat nadpřirozené schopnosti i lidem - jen aby je jakýmkoliv způsobem zaměstnal a odvrátil od jediné záchrany - od Ježíše Krista. Fakt, že Spasitel dal svůj život, značně omezuje ďáblovu kontrolu nad lidstvem. Satan nemůže zlomit naši vůli, jeho moc ublížit nám je také omezená. Člověk sám o sobě však nemá šanci se mu ubránit. Je opravdu jen jediná možnost vítězství nad ním: "Pro krev Beránka"! Jedině vírou v těsném společenství s Kristem může být člověk v bezpečí. V bezpečí před ztrátou věčného života. Co pomůže člověku, kdyby v životě získal všechno možné co chtěl, tak pokud ztratí nebe, žil zbytečně a všechno prohrál!Vesmírný konflikt
Vesmírný konflikt (film USA na stránkách YouTube, cz dabing)


Některé knihy k danému tématu:
"Cesta do nadpřirozeného světa", "UFO - tajemství a souvislosti", "Neuvěřitelné vyslyšení modliteb"

,